Algemene voorwaarden Amersfoort

Microsoft Word – Algemene voorwaarden Social Dance Amersfoort 2020:2021.docx

Algemene Voorwaarden Social Dance Artikel 1. Definitie

Social Dance Amersfoort bezoekadres: Leeghwater 1-3, 3825 MR Amersfoort Correspondentieadres: Wold 13, huisnummer 25, 8225 BV Lelystad Telefoon: 0611905759
Eigenaar: Daniël Louis van Trappe KvK: 62385046

Social Dance staat onder leiding van Daniël Louis van Trappe
Social Dance verzorgt in verschillende dansstijlen groepslessen, organiseren workshops en dansactiviteiten.
De lessen vinden plaats in Amersfoort waar Social Dance een ruimte huurt.
ING rekeningnummer: NL49 INGB 0007 5117 88 t.n.v. Social Dance

Artikel 2. Aanmelding en toegang

 1. De aanmelding voor Social Dance vindt plaats door:
  1. Het inschrijfformulier online op de website (www.socialdance.nl ) volledig in te vullen en te verzenden; of
  2. Het papieren inschrijfformulier, tevens lidmaatschapsovereenkomst, in te vullen, te ondertekenen bij Social Dance in Amersfoort in te leveren. Hierbij dient men een geldig legitimatiebewijs te tonen die nodig is ter verificatie.
 2. De betalingsverplichting vangt aan op het moment dat Social Dance de aanmelding heeft ontvangen, met uitzondering van de situatie zoals beschreven in artikel 2.c. Voor het aanmelden zijn inschrijfkosten verschuldigd.
 3. Als het maximum aantal leden is bereikt, wordt het lid op een wachtlijst geplaatst. Het lid krijgt bericht van Social Dance zodra hij/zij zijn/ haar lidmaatschap kan aanvangen.
 4. Aanmelding voor een minderjarige dient door ouder/wettelijk vertegenwoordiger te geschieden.
 5. Bij het onbeperkte lidmaatschap “Full Social” is het lid gerechtigd om aan alle lessen mee te doen van zijn/haar leeftijdscategorie in de desbetreffende locatie waar het lid zich ingeschreven heeft.
 6. Bij het beperkte lidmaatschap “Medium Social” is het lid gerechtigd om een keuze te maken uit twee lessen in de week uit het rooster. Dit betreft alleen de lessen van zijn/haar leeftijdscategorie in de desbetreffende locatie waar het lid zich ingeschreven heeft.
 7. Bij het beperkte lidmaatschap “Basic Social” is het lid gerechtigd om een keuze te maken uit één les in de week uit het rooster. Dit betreft alleen de lessen van zijn/haar leeftijdscategorie in de desbetreffende locatie waar het lid zich ingeschreven heeft.

Artikel 3. Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden.

 1. Een lidmaatschapsovereenkomst bij Social Dance wordt aangegaan voor de contractduur van een half jaar/ jaar vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst. De ingangsdatum van de lidmaatschapsovereenkomst is de eerste dag van de kalendermaand volgend op de maand waarin Social Dance de aanmelding heeft ontvangen, met uitzondering van de situatie zoals beschreven in artikel 2.c.
 2. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de overeenkomst, en het lid dus een aantal dagen eerder wilt beginnen met lessen volgen, is het lid/ouders/verzorgers over deze extra dagen aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.

1

c. Door ondertekening van het lidmaatschapsovereenkomst gaat/gaan het lid/ouders/verzorgers akkoord met de betalingsregeling zoals opgesteld in de overeenkomst.

 1. De inschrijfkosten dienen samen met de eerste betaling van het lesgeld te worden voldaan.
 2. Alle tarieven zijn te vinden op www.socialdance.nl
 3. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
 4. Betaling van het lidmaatschap dient vooruit te geschieden per maand, kwartaal, halfjaar of jaar via overmaking per rekening, automatische incasso of contant. Een lid/ouders/verzorgers kan /kunnen verzoeken om in termijnen te betalen.
 5. Bij niet tijdige ontvangst door Social Dance verschuldigde bedragen, ongeacht om welke reden ook van te late betaling, wordt lid/ouders/verzorgers hiervan op de hoogte gesteld en verzocht het bedrag alsnog over te maken. Social Dance is gerechtigd om toegang tot de les te weigeren tot het verzuimd bedrag door Social Dance is ontvangen. Indien de betalingsverplichtingen, ook nadat lid/ouders/verzorgers is/zijn verzocht om alsnog aan de betalingsverplichtingen te voldoen, in gebreke blijven, is het lid verzuim, vervalt automatisch de mogelijkheid tot termijnbetaling en wordt de volledige vordering (d.i. alle bedragen zoals bedoeld in 3.e. hierboven) uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden, zijn voor rekening van lid/ouders/verzorgers.
 6. Toegang tot de les blijft geweigerd indien en voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Overigens is Social Dance gerechtigd bij een betalingsachterstand de lidmaatschapsovereenkomst te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
 7. Social Dance behoudt zich aan het recht voor de tarieven telkens per 1 januari of 1 augustus (tussentijds) te indexeren. Het lid/ouders/verzorgers/ zijn niet gerechtigd om de lidmaatschapsovereenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv. BTW percentage verhoging of verlaging) worden onmiddellijk doorgevoerd en geven geen recht op ontbinding.
 8. Indien het lid geen gebruik maakt van de mogelijkheden die het gekozen abonnement biedt, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
 9. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.

Artikel 4. Openingstijden

 1. Social Dance is gerechtigd om een Social Dance vestiging geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
 2. Social Dance is gerechtigd de openingstijden van (of onderdelen van) een Social Dance vestiging tijdelijk of blijvend te wijzigen.
 3. Social Dance is gerechtigd voor reparatie of onderhoudswerk te sluiten. Het lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.

Artikel 5. Beëindigen lidmaatschap

 1. Beëindiging van een lidmaatschap door het lid/ouders/verzorgers geschiedt door opzegging. Opzegging dient per brief gericht te worden aan Social Dance, 8245 EH, Rijnland 434, met vermelding van naam van het lid, pasnummer, Social Dance vestiging, geboortedatum en ondertekend door het lid/ouders/verzorgers. Om ontvangst te waarborgen, adviseert Social Dance dit middels een aangetekend schrijven te doen. Wij bieden ook de mogelijkheid om middels email het opzegverzoek in te dienen onder vermelding van bovenstaande gegevens.
 2. De opzegtermijn bedraagt tenminste één volle, aaneengesloten kalendermaand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt.
 3. Na beëindiging van het lidmaatschap dient het lid de Social Dance pas te retourneren aan Social Dance. Dit dient te gebeuren binnen één maand na de einddatum van het lidmaatschap. Indien het lid besluit de Social Dance pas te behouden en niet terug te sturen, zal vanaf één maand na beëindiging van het lidmaatschap door Social Dance een

2

maandelijkse contributie worden opgeëist voor het behouden en/of gebruik blijven maken

van de Social Dance pas.

 1. Social Dance behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels, of andere gebleken onaanvaardbaar gedrag op aangegeven Social Dance personeel, de Social Dance pas in te vorderen en een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de verdere contractduur vervalt.
 2. Opschorting van het lidmaatschap om welke reden dan ook is niet toegestaan c.q. mogelijk.
 3. Bij beëindiging van lidmaatschap vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats.
 4. Lidmaatschap kan niet worden opgezegd zolang niet aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.

Artikel 6. Risico en aansprakelijkheid

 1. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van een dansles/ en of activiteiten, die deel uitmaken van Social Dance, is geheel voor eigen risico van het lid.
 2. Social Dance, de overige werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/ of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.
 3. Het lid zal zowel Social Dance als overige werknemers en/of andere hulppersonen vrijwaren voor aanspraken van derde ter zake.
 4. Social Dance, de overige werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden.

Artikel 7. Klachten en huisregels

 1. In geval van klachten met betrekking tot Social Dance dient/dienen het lid/ ouders/verzorgers zich in eerste instantie te wenden tot de docent en in tweede instantie tot Social Dance.
 2. Het lid/ouders/verzorgers wordt/worden geacht op de hoogte te zijn van deze ‘algemene voorwaarden’ en van de huisregels van Social Dance en hiernaar te handelen.
 3. Deze algemene voorwaarden en de huisregels van Social Dance staan op de website www.socialdance.nl en zijn bij de docent op te vragen.

Artikel 8. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Social Dance aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid/ouders/verzorgers en Social Dance zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar Social Dance is gevestigd.

Artikel 9. Slotbepaling

a. Door inschrijving verklaart/verklaren het lid/ouders/verzorgers deze algemene voorwaarden en de huisregels van Social Dance te accepteren.

3